Yulia Smirnova

Crisis psychologist

Crisis psychologist

Elizaveta Velikodvorskaya

Psychological service coordinator, crisis psychologist

Psychological service coordinator, crisis psychologist

Alexandra Nazarova

Project coordinator, crisis psychologist (online)

Project coordinator, crisis psychologist (online)

SMM manager

SMM manager

Anastasia Chuvayeva

Project manager

Project manager

Elena Sokovnina

Crisis psychologist

Crisis psychologist

Marina Kiseleva

Crisis psychologist

Crisis psychologist

Elena Bolubach

Coordinating Council Chairwoman, Supervisor

Coordinating Council Chairwoman, Supervisor